Editorial Board


Fifth Editorial Committee (2019.5)

 

Chief Editor

WU Fan

Executive Editor

JIANG Qingwu

Associate Editor

WANG Yan

WANG Hui

LU Wui

HE Na

ZHENG Zhijie

SHI Rong

CAO Guangwen

CUI Qiyuan

PAN Qichao

Editorial Board

DING Hansheng

DING Xiaocang

WANG Hui

WANG Yan

WANG Wenjing

WANG Quanyi

WANG Chunfang

WANG Zubing

BEI Pinlian

LI Shuguang

LU Wei

LU Hongzhou

TIAN Ying

SHI Huijing

FU Chen

FENG Xiaogang

ZHU Renyi

ZHONG Weijian

LIU Hong

LIU Hongxia

SUN Xiaodong

YAN Fei

SU Jin

LI Ying

LI Guangyao

LI Qingyun

LI Chunbo

YANG Yinghua

XIAO Ping

WU Fan

WU Chunfeng

WU Yanqiao

WU Huanyu

HE Na

HE Gengsheng

HE Zhichun

YU Hongjie

YU Jinming

LENG Peien

WANG Ling

WANG Guoquan

SHA Wei

SHEN Xin

SONG Weimin

ZHANG Yi

ZHANG Kan

ZHANG Ying

ZHANG An

ZHANG Yuqiong

ZHANG Lijuan

ZHANG Hongwei

ZHANG Lina

CHEN Liang

CHEN Bo

CHEN Gang

CHEN Wen

CHEN Yingyao

WU Ming

LUO Huiming

LUO Chunyan

ZHOU Zhijun

ZHENG Ying

ZHENG Zhijie

ZHENG Songbai

ZHENG Pingping

QU Weidong

ZHAO Genming

HU Xiaoyu

HU Jiayu

YU Min

SHI Yan

SHI Rong

JIANG Qingwu

YAO Wenqing

HE Jia

QIN Guoyou

YUAN Dong

YUAN Zhengan

JIA Xiaodong

GU Shenbing

GU Zhenhua

QIAN Xu

XU Fei

XU Jin

XU Biao

XU Aiqing

GAO Xia

GAO Linfeng

GUO Xiaokui

GUO Changyi

TANG Qiong

CAO Guangwen

CUI Yuanqi

CUI Fuqiang

PENG Shaojie

PENG Yongmei

JIN Guangfu

CAI Yong

CAI Chun

CAI Li

CAI Meiqin

KAN Haidong

PAN Qichao

Young Editor

DING Yingying

WANG Yan

LIU Wenbin

LI Xiaopan

LI Chengyue

WU Pin

LU Haixia

CHEN Renjie

CHEN Mingliang

LUO Baozhang

ZHENG Yang

HU Min

HOU Zhiyuan

QIAN Jinfeng

XU Gang

GAO Qiang

HAN Xue

XIE Hongbin

XIE Zhenyu

CAI Jing

ZANG Jiajie

 DING Yibo

 

Counselor

ZHAO Naiqing

HAO Mo

YU Shunzhang

HUANG Yushun

PENG Jing

FU Hua

 

 


 
Fourth Editorial Committee (2015.2—2019.4)
Chief Editor
PENG Jing
Associate Editor
LU Wei LI Guangyao HE Na
ZHENG ZhijieZHAO Naiqing SHI Rong GU Zhenhua
CAO GuangwenPAN Qichao
Editorial Board
DING Xiaocang WANG Wenjing WANG Guangrong WANG Chunfang
WANG Zubing BEI Pinlian LIAN Shuguang LU Wei
LU Hongzhou TIAN Ying SHI Huijing FENG Xiping
FENG Xueshan FENG Xiaogang KUANG Xingya ZHU Renyi
ZHONG Weijian LIU Hong LIU Hongxia SUN Qiao
SUN Xiaodong YAN Fei SU Jin LI Jie
LI Shenghui LI Guanghui LI Guangyao LI Qingyun
LI Guohong YANG Yinghua XIAO Ping XIAO Heping
WU fan WU Huacheng WU Huanyu HE Ping
HE Na HE Gengsheng HE Zhichun YU Jinming
ZOU Shurong LENG Peien WANG Ling WANG Guoquan
SHEN Wei SONG Weimin SONG Yaojun ZHANG Yi
ZHANG Fan ZHANG Kan ZHANG XiZHANG Tianbao
ZHANG Wen ZHANG Wenhong ZHANG HongweiZHANG Xinxin
ZHANG Zhiruo CHEN Wen CHEN LiangCHEN Bo
CHEN Dong CHEN Gang CHEN YingyaoLUO Chunyan
ZHOU Ping yu ZHOU Zhijun ZHOU YanqinZHENG Ying
ZHENG Zhijie ZHENG Yingjie ZHENG SongbaiJU Liwen
QU Weidong ZHAO Naiqing ZHAO GenmingHAO Mo
HU Yunwen HU Xiaoyu HU JiayuSHI Rong
SHI Yan JIANG Qingwu JIANG PeizhenHE Jia
YUAN Dong YUAN Zhengan JIA XiaodongGU Shenbing
GU Zhenhua QIAN Biyun XU JinXU Biao
XU Tianqiang GAO Linfeng GAO JianfengGAO Xiaoling
GUO Xiaokui GUO Changyi CAO GuangwenZHANG Yu
PENG Jing DONG Qiang CHENG HuaCHENG Qi
FU Hua LU Guigen CAI liCAI Quancai
CAI Meiqin PAN Qichao WEI Mei
Counselor ZHANG Shengnian ZHOU tingkuiHU Jinhua
YU Shunzhang HUANG Yushun KANG Laiyi


Third Editorial Committee(2000.7-2014.12)

Chief Editor
PENG Jing
Associate Editor
ZHANG Shengnian YU Shunzhang YAO Guangbi
Editorial Board
FANG Youzong WANG Liyi WANG Weilan WANG Hongli
WANG Yaozu BEI Pinglian LE Jiayu FENG Xueshan
LU Wei SHI Kuixiong LIU Zhuobao YIN Muquan
ZHU Zhiqiang XU Jide XU Manyin WU Zhenqiu
ZHANG xi ZHANG Shengnian LI Feng LI Guangyao
LI Wanxian LI Minjiang YANG Binghui WANG Zhongxian
SHEN Mingfei SHAO Anhua CHEN Wei CHEN Youxin
CHEN Haoquan CHEN Xiongxiong ZHOU Tingkui WU Shanming
LIN Songbai LIN Yiqiang YU Shunzhang YAO Guangbi
YAO Jingli JIANG Qingwu SHI Rong lIU Qipi
HU Tianxi HU Shanlian HU JinHua ZHAO Renjie
ZHAO Faji NIU Shanfu TANG Chunyuan TANG Shude
XU Tianqiang XU Jimin GUO Lianfang GAO Xiaoling
KANG LaiYi LIANG Tielin HUANG Yushun HUANG Zhenyu
FU Hua FU Shanlai PENG Jing ZENG Bingfang
JIANG Guoliang JIANG Jiakun LU Guigen ZHAN Shaokang
XUE Guangbo

Second Editorial Committee(1995.1-2000.6)
Honorary Editor-in-chief
GU XuejiWANG Daomin
Chief Editor
YUAN Huizhang
Associate EditorYU Shunzhang YAO Guangbi LI Minjiang HU Tianxi
Editorial Board
DING Guangde WANG Xiaoyi WANG Zhusan WANG Xiansheng
WANG Yulan WANG Xianyan WANG Hongli WANG Daomin
WANG Yaozu WANG Xiandi SHU Jiahao LE Jiayu
ING Muquan SHI Jide SHI Kuixiong SHI Jihong
ZHU Fengfan ZHU Zhiqiang REN Yinjin XU Jide
HUA Jiazeng LI Changheng LI Minjiang LI Wanxian
LI Guoheng XU Manyin QIU Zhifang WANG Zhongxian
CHEN Wei CHEN Haoquan WU Zhenqiu SHAO Haoqi
SHAO Anhua WU Shanming ZHOU Xiaohan ZHOU Tingkui
ZHANG Pu YANG Binghui LU Peilian CHEN Xiongxiong
YU Shunzhang YAO Guangbi YAO Jingli ZHAO Renjie
ZHAO Faji ZHAO Guotong HU Tianxi HU Shanlian
HU Jinhua HU Qipei NIU Shanfu GU Xingyuan
YUAN Huizhang XU Zhaoyue GAO Yutang XU Jimin
YUAN Enting KANG Laiyi ZHANG Ruizhi HUANG Desheng
HUANG Yushun HUANG Zhenyu GUO Lianfang LIANG Tielin
FU Shanlai JIANG Jiakun ZENG Bingfang XUE Shouzheng
XUE Guangbo HAN Helong ZHAN Shaokang DAI Maqing
Contractual editorial Board
HE Lizhao YU Senhai ZHANG Guodong HONG Chuanjie
HU Mengdong SIMA Huilan CHEN Bingheng

First Editorial Committee (1989.10-1994.12)
Honorary Editor-in-chief
GU XuejiDU Kangping
Chief Editor
SHAO Haoqi
Associate Editor
YU Shunzhang LI Minjiang HU Tianxi
Editorial Board
DING Guangde WANG Xiaoyi WANG Xiasheng WANG Minghan
WANG Yulan YU Jiahao YIN Muquan SHI Kuixiong
YE Enci YE Xifu ZHU Zhiqiang REN Yinjin
XU Jide HUA Jiazeng LI Shi LI Changheng
LI Minjiang LI Wanxian QIU Zhifang WANG Zhongxian
CHEN Shouyang CHEN Wei CHEN Haoquan WU Zhenqiu
HE Lizhao YU Senhai SHAO Haoqi ZHANG Pu
ZHANG Xiaozhi ZHANG Guodong LU Peilian HONG Chuanjie
YU Shunzhang ZHAO Renjie ZHAO Fachan ZHAO Guotong
HU Tianxi HU Shanlian HU Jinhua HU Suichang
LIU Qipi GU Xingyuan YUAN Huizhang XU Zhaoyue
XIA Liren QI Wenhang KANG Laiyi NIU Shanfu
XUE Shouzheng DAI Maqing QU Guangya

Previous editorial Directors
FU Shanlai YAO Zhengming HE Rong